Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en het vertrouwen van onze bezoekers en klanten.

Algemeen

Dit privacy beleid geldt voor Partout en is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, partijen die een overeenkomst met Partout aangaan of een van onze websites bezoeken. De producten en diensten van Partout kunnen onderworpen zijn aan de verschillende wettelijke eisen die afhankelijk zijn van het land waarin deze worden aangeboden en verkocht. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op producten en diensten van Partout in Nederland en zijn uitsluitend gericht op personen die zich in Nederland bevinden. Door het bezoek van onze website voort te zetten geef je actief te kennen in te stemmen met het door ons gevoerde privacybeleid. Als je niet met ons privacybeleid akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je gebruik van onze diensten, waaronder het bezoek aan onze websites te staken en reeds verleende toestemmingen te heroverwegen. Denk er in dat geval ook aan dat het je dan vrij staat om eventueel nog aanwezige cookies te verwijderen, in het geval je deze geaccepteerd hebt.

Gedachte achter dit privacybeleid

Privacy gaat bij steeds meer mensen leven. Er bestaat vaak onduidelijkheid over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Via dit privacybeleid willen wij uitleggen welke informatie we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken en beschermen. Daarbij probeert Partout, voor zover wij verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking of dit redelijkerwijs in ons bereik ligt, je zoveel mogelijk controle over jouw persoonlijke informatie te geven. Wij hopen dat je ons zorgvuldig opgestelde privacybeleid vertrouwt en ons toestemming geeft om je gegevens te mogen verwerken. Dit privacybeleid heeft ondermeer de functie om je te informeren over wat wij met persoonsgegevens doen en waar je toestemming voor kan verlenen. Je bent volledig vrij om deze toestemming te verlenen. Voor het gebruik van sommige producten en diensten hebben wij deze toestemming nodig. Zonder toestemming kunnen wij bijvoorbeeld het gebruik van de website diensten niet (volledig) leveren. Je bent vrij om op ieder moment jouw verleende toestemming aan te passen of in te trekken. Je kan dit op elk moment aan ons melden. Wanneer je ongerust bent over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken gaat Partout graag het gesprek met je aan om deze ongerustheid weg te nemen. In dit privacybeleid geven wij dan ook diverse manieren aan om met ons in gesprek te kunnen komen.

Persoonsgegevens en gegevens

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met de informatie die je kunt verschaffen of genereert tijdens het bezoeken van onze website(s) en bij gebruikmaking van onze producten en diensten. De informatie kan bestaan uit gegevens of persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens die je als persoon identificeren. We vragen je in principe niet om gevoelige informatie, zoals geloofsovertuiging of burgerservicenummer, en slaan deze ook niet op. Gegevens die geen persoonsgegevens zijn mogen wij vrij verzamelen en verwerken, maar behandelen wij met gepaste zorg. Alle persoonsgegevens die je verstrekt worden door of in opdracht van Partout verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Accepteren van cookies

Over het algemeen kun je onze websites bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent of zonder enige informatie over jezelf achter te laten. Partout kan echter gedurende het bezoek informatie bij jou plaatsen, indien jouw browser dat toelaat. Hiervoor gebruiken wij ook wel “cookies”. Een cookie is een informatiebestand dat onze website(server) plaatst op jouw computer, tablet of telefoon (“apparaat”) waarmee je deze website bezoekt. Zo gebruiken wij functionele cookies ter uitvoering van onze diensten, of om een goede werking van de website te bewerkstelligen. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben wij jouw toestemming nodig. Door jouw bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of door op enige wijze verder te surfen binnen deze website geef je via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen

Hoewel onze website wel (functionele) cookies kan aanbieden kun je zelf invloed uitoefenen op welke wijze je tijdens een bezoek aan websites omgaat met de aangeboden cookies. Zo kun je via de browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies uitzetten. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie over hoe je bij enkele populaire webbrowsers cookies kan beheren: ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook maak je het voor ons lastiger om onze website te verbeteren, reclame op jouw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren.

Web beacons

Naast cookies kunnen websites van Partout elektronische afbeeldingen bevatten, ook wel web beacons genaamd, die ons in staat stellen het aantal bezoekers van een website te tellen. Web beacons worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot je persoonsgegevens. Wij gebruiken web beacons om anonieme informatie over het gebruik van onze websites te verzamelen. Partout verzamelt slechts een beperkte set van informatie, waaronder tijd en datum van een pageview. Deze gegevens kunnen namens Partout worden gedeeld met bedrijven die ons ondersteunen, zoals Google bij de analyse van gegevens, zodat wij beter inzicht verkrijgen in de wijze waarop bezoekers de webpagina’s gebruiken en de effectiviteit van advertenties. Omdat web beacons hetzelfde zijn als elk ander verzoek van jouw apparaat om de webpagina weer te geven, kun je web beacons niet uitzetten of weigeren. Ze kunnen echter wel inactief worden gemaakt door aanvullende software (zoals widgets, plugins of add-ons) op uw webbrowser te installeren.

Javascript

Onze websites kunnen onder meer gebruik maken van JavaScript. Dit zijn computerscripts die de functionaliteit van onze websites verbeteren. We verzamelen geen persoonsgegevens via JavaScript maar kunnen dit gebruiken om het gedrag van bezoekers te onderzoeken. Bijvoorbeeld hoe vaak op de website of onderdelen daarvan is geklikt, en het formaat waarin jouw apparaat graag de informatie ontvangt. Je kunt JavaScript ook deactiveren via je browserinstellingen.

Toestemming voor gegevens in kader van beperkte doelen

Wij verzamelen onze informatie bij voorkeur via anonieme gegevens, maar soms kan het zijn dat voor uitvoering van een overeenkomst of een doel, zoals opgenomen in dit artikel 8, persoonsgegevens nodig zijn. Wij kunnen deze persoonsgegevens op de manieren verzamelen die wij in dit privacybeleid hebben omschreven. Door acceptatie van dit privacybeleid geef je Partout toestemming om je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (a t/m e) te mogen verzamelen, verwerken, gebruiken, verveelvoudigen en verspreiden.

a) Het gebruiken van gegevens voor de technische werking van de website. Het gaat om gegevens die je bij het bezoeken (vrijwillig) verstrekt zoals IP-adres, gebruikt apparaat, type browser en besturingssysteem. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van het bezoek en verkopen deze niet aan derden.

b) Het verzamelen van gegevens om de duur, omvang en frequentie van jouw bezoek te analyseren. De resultaten van de analyse gebruiken wij voor het verbeteren van de technische werking, het gebruiksgemak en de aantrekkelijkheid van deze website. Verzamelde gegevens houden wij zo veel mogelijk gescheiden van andere gegevens en voor zoverre mogelijk anoniem.

c) Het onderzoeken van jouw wensen, het gedrag en voorkeuren (naast alle andere tevreden gebruikers en bezoekers) ten aanzien van onze producten. Dit doen wij met name via speciale acties en sociale media en in beperkte mate via deze website. Deze informatie verkopen wij niet aan derden. Ook deze gegevens houden wij zo veel mogelijk gescheiden van andere gegevens en voor zoverre mogelijk anoniem.

d) Het onderzoeken van de effectiviteit van gevoerde (online) media campagnes. De resultaten van de analyse gebruiken wij voor het vergroten van onze binding met jou en het zoeken en bereiken van mensen die interesse hebben in onze producten. Bij dit onderzoek richten wij ons op groepen consumenten, niet op individuele gebruikers. Wel kunnen we groepen gebruikers, waar je deel van uit zou kunnen maken, gericht benaderen met informatie over producten, mits jij hier toestemming voor hebt gegeven. Deze informatie verkopen wij niet aan derden.

e) Het overdragen van jouw gegevens aan overheidsinstanties en derden. Partout doet dit niet “zomaar”. Aan het verzoek persoonsgegevens te verstrekken moet een gerechtelijk bevel, wettelijke of contractuele verplichting ten grondslag liggen. Indien dit voor ons redelijkerwijs mogelijk is, kunnen wij besluiten om je hiervan op de hoogte te brengen. Zie voor meer informatie ook artikel 10 van dit privacybeleid.

Toestemming voor specifieke doelen

Partout zal persoonsgegevens niet verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder jouw toestemming. Wel kunnen en mogen wij gegevens verzamelen zonder toestemming als deze niet direct tot jou herleidbaar zijn. In het geval wij gegevens en persoonsgegevens combineren (hetgeen Partout alleen doet voor zoverre dit nodig is en het binnen het doel valt) behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het Internet Protocol-adres (‘IP-adres’) van bezoekers op onze websites verzamelen. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw apparaat wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. IP-adressen kunnen bij ons gekoppeld worden aan tot jou herleidbare gegevens. Indien dit het geval is behandelen wij jouw IP-adres als een persoonsgegeven. Als wij toestemming nodig hebben zullen wij altijd zorgen over jouw toestemming te beschikken. Ter verhoging van het gebruiksgemak van onze websites en diensten hebben wij soms gekozen om deze toestemming af te leiden uit jouw acties en gedrag. Door het herhaaldelijke of voortdurende gebruik van onze websites, stem je er bijvoorbeeld mee in dat wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. Wij kunnen ook vragen om jouw toestemming voor een specifiek doel dat niet in het voorgaande artikel is opgenomen. In dat geval zullen wij hier apart toestemming voor vragen en deze toestemming bewaren.

Doorgifte gegevens aan derden

Wij hebben het uitgangspunt om verzamelde gegevens voor beperkte duur te bewaren en met niemand te delen, tenzij hier naar onze mening een goede reden voor is. Partout schakelt soms bij de uitvoering van haar gegevensbewerking, marketing en technische werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten, derden partijen in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, heeft Partout technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat er zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt omgesprongen. Alleen wanneer Partout op grond van een gerechtelijk bevel of wettelijke verplichting wordt gedwongen om persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zoals overheidsinstanties, geeft zij hieraan gehoor. Je persoonsgegevens kunnen in kader van dit artikel 10 ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten Europees grondgebied. Partout zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Toestemming bij voorbaat bij overdracht bedrijfsactiviteiten

In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen, fuseren, splitsen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om jouw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen. Door in te stemmen met het privacybeleid geef je Partout in die gevallen bij voorbaat het recht, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming nodig te hebben – om naast alle overeenkomsten tussen ons inclusief de daaruit voortvloeiende rechten – de (persoons-) gegevens die (in)direct horen bij onze dienstverlening en producten over te dragen aan onze moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen, of een derde partij.

Beleidswijzigingen

De wereld, technische mogelijkheden en wettelijke verplichtingen zijn voortdurend in beweging. Partout wil echter blijven voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en jouw gegevens goed beschermen met technische en organisatorische maatregels. Wij werken samen met juridische en technische experts en wanneer dit voorkomt met een overheidsinstelling om te zorgen dat Partout aan alle toepasselijke maatstaven voldoet. Wij hebben het recht om dit privacybeleid naar eigen inzicht van tijd tot tijd te wijzigen. Daarbij streven wij ernaar je per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop wij jouw informatie gebruiken. Partout raadt je echter aan om op verantwoorde wijze met jouw privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of ons privacybeleid is gewijzigd. Zoals elders in dit privacybeleid is aangegeven mag je op ieder moment, dus ook na een wijziging, jouw voorkeuren en toestemming aanpassen.

Vragen en verzoeken

Om de kwaliteit van onze dienstverlening zo hoog mogelijk te houden is het voor Partout belangrijk dat de gegevens waarover wij beschikken actueel, juist en volledig zijn. Daarom mag je ons op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die wij over je verzamelen en vragen of wij deze aanpassen als er iets verandert in je situatie. Ook mag je je verleende toestemming intrekken of uitbreiden, zodat onze wensen steeds op elkaar blijven aansluiten. Als je meer informatie wenst, wilt weten welke gegevens wij over je hebben vastgelegd, of als je jouw gegevens of toestemming wilt aanpassen, kun je altijd contact opnemen via info@partout.nl.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Neem direct contact op

Altijd open voor contact

Je kunt Jeroen Valkenburg altijd whatsappen of bellen via 06 535 870 19, ook 's avonds of in het weekend. Hij is onze digital strategy consultant en hoort graag van je.

Loop voorop, volg ons

Voor nieuws, updates en insider tips volg je ons op social media.

Kom ons bezoeken in Eindhoven

Vonderweg 22 (2e verdieping)
5616 RM Eindhoven
T +31 (0)40 285 15 25
hallo@partout.nl

we open digital